Menu
Mateřská školaDomeček Velké Chvojno
Mateřská škola Domeček

Listopad: „V lese je krásně.“

Charakteristika a záměry bloku

 • co je les – stromy, lesní zvěř, živočichové, keře, houby, rostliny atd.
 • rozlišování listnatých a jehličnatých stromů, přiřazování plodů
 • správné chování v lese – ochrana lesa i sebe sama
 • vnímání života v přírodě – i stromy jsou živé, povolání spojená s prací v lese, užitek lesa, nebezpečí
 • změny počasí, změny v přírodě – vliv na stromy, zvířata a živočichy
 • využívání přírodních materiálů

Modrý domeček (dítě a jeho tělo – biologická)

Dílčí vzdělávací cíle:

 • rozvoj a užívání všech smyslů
 • osvojení si poznatků o těle a jeho zdraví

Konkretizované očekávané výstupy:

 • ovládat koordinaci ruky a oka, zvládnout jemnou motoriku, upřednostňovat užívání pravé a levé ruky
 • mít povědomí o některých způsobech ochrany zdraví a bezpečí

Žlutý domeček (dítě a jeho psychika – psychologická)

Dílčí vzdělávací cíle:

 • rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností receptivních (vnímání, naslouchání, porozumění) i produktivních (výslovnosti, vytváření pojmů, mluvního projevu, vyjadřování)
 • rozvoj zpřesňování a kultivace smyslového vnímání, přechod od konkrétně názorného myšlení k myšlení slovně-logickému (pojmovému), rozvoj paměti a pozornosti
 • vytváření pozitivního vztahu k intelektuálním činnostem a k učení, podpora a rozvoj zájmu o učení

Konkretizované očekávané výstupy:

 • správně vyslovovat, ovládat dech, tempo i intonaci řeči
 • porozumět slyšenému, chápat jednoduché hádanky, poznat a vyhledat slova opačného významu (antonyma)
 • vnímat a rozlišovat pomocí všech smyslů
 • sluchem rozlišit slova, slabiky, počáteční hlásky ve slovech
 • rozlišit tvary předmětů, základní i složené barvy
 • chápat prostorové pojmy, orientovat se v řadě, prostoru i v rovině
 • chápat základní číselné a matematické pojmy
 • řešit labyrinty (sledovat cestu)

Červený domeček (dítě a ten druhý – interpersonální)

Dílčí vzdělávací cíle:

 • posilování prosociálního chování ve vztahu k ostatním lidem (v rodině, v mateřské škole, v dětské herní skupině)

Konkretizované očekávané výstupy:

 • přirozeně a bez zábran komunikovat s druhým dítětem

Bílý domeček (dítě a společnost – sociálně-kulturní)

Dílčí vzdělávací cíle:

 • rozvoj základních kulturně společenských postojů, návyků a dovedností dítěte, rozvoj schopnosti projevovat se autenticky, chovat se autonomně, prosociálně a aktivně se přizpůsobovat společenskému prostředí a zvládat jeho změny

Konkretizované očekávané výstupy:

 • utvořit si základní dětskou představu o pravidlech chování a společenských normách, co je v souladu s nimi a co proti nim

Zelený domeček (dítě a svět – environmentální)

Dílčí vzdělávací cíle:

 • pochopení, že změny způsobené lidskou činností mohou prostředí chránit a zlepšovat, ale také poškozovat a ničit

Konkretizované očekávané výstupy:

 • mít povědomí o významu životního prostředí, všímat si nepořádků, chápat význam třídění odpadu, chránit přírodu v okolí

Modrý domeček (dítě a jeho tělo – biologická)

Dílčí vzdělávací cíle:

 • osvojení si poznatků a dovedností důležitých k podpoře zdraví, bezpečí, osobní pohody i pohody prostředí

Konkretizované očekávané výstupy:

 • mít povědomí o některých způsobech ochrany zdraví a bezpečí, znát a dodržovat základní pravidla chování na chodníku a na ulici (dávat pozor při přecházení, rozumět světelné signalizaci)

Žlutý domeček (dítě a jeho psychika – psychologická)

Dílčí vzdělávací cíle:

 • rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností receptivních i produktivních
 • vytváření pozitivního vztahu k intelektuálním činnostem a k učení, podpora a rozvoj zájmu o učení

Konkretizované očekávané výstupy:

 • rozlišovat některé obrazné symboly (piktogramy, orientační a dopravní značky) a porozumět jejich významu i jejich komunikativní funkci postupovat a učit se podle pokynů a instrukcí

Červený domeček (dítě a ten druhý – interpersonální)

Dílčí vzdělávací cíle:

 • seznamování s pravidly chování ve vztahu k druhému

Konkretizované očekávané výstupy:

 • uvědomovat si svá práva ve vztahu k druhému, přiznávat stejná práva druhým a respektovat je

Bílý domeček (dítě a společnost – sociálně-kulturní)

Dílčí vzdělávací cíle:

 • rozvoj schopností žít ve společenství ostatních lidí (spolupracovat, spolupodílet se), přináležet k tomuto společenství (ke třídě, k rodině, k ostatním dětem) a vnímat a přijímat základní hodnoty v tomto společenství uznávané

Konkretizované očekávané výstupy:

 • utvořit si základní dětskou představu o pravidlech chování a společenských normách, co je v souladu s nimi a co proti nim a ve vývojově odpovídajících situacích se podle této představy chovat

Zelený domeček (dítě a svět – environmentální)

Dílčí vzdělávací cíle:

 • seznamování s místem a prostředím, ve kterém dítě žije, a vytváření pozitivního vztahu k němu

Konkretizované očekávané výstupy:

 • orientovat se bezpečně ve známém prostředí i v životě tohoto prostředí, chápat základní pravidla chování pro chodce

Navrhované činnosti

 • hry s kaštany, žaludy, šiškami, dýněmi, listy, draky apod.
 • grafomotorická cvičení
 • sběr přírodnin a listů, hry s přírodninami venku, vycházky do lesa
 • přiřazování, třídění, počítání, porovnávání počtu, velikosti, váhy
 • pojmenování barev a jejich odstínů
 • rozlišování stromů a keřů – stavba rostliny
 • pojmenování živočichů, ptáků a zvířat žijících v lese, kde žijí, čím se živí
 • pohádky a příběhy k tématu
 • využití materiálů k ochraně zdraví a bezpečí např. Aby se nic nestalo
 • zařazení projektových týdnů – DÝŇOVÁNÍ, V LESE JE KRÁSNĚ
 • práce s metodickým listem s obrázky + interaktivním panelem MultiBoard – vzdělávací program LISTOPAD, LES
 • práce s nástěnným obrazem LISTOPAD

O školce

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

TWIGSEE

TWIGSEE

Školka v kapse

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

Jasný měsíc v dubnu škodí květu stromů.

Pranostika na akt. den

Na svatého Tiburcia má se všechno zelenat.

Svátek a výročí

Svátek má Vincent, Vincenc

Státní svátky a významné dny na dnešek:

 • Světový den monitoringu diabetu

Zítra má svátek Anastázie

Mateřská škola Domeček

Mohlo by Vás zajímat

nahoru