O školce

Identifikační údaje o škole

Obec Velké Chvojno přiznala právní subjektivitu Mateřské škole, Velké Chvojno 55 na základě zřizovací listiny č.j. 869/2002 usnesením zastupitelstva obce č. 27 dne 16. 10. 2002 ve smyslu § 14, odst. 2 zákona č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších úprav včetně novely č. 284/2002 Sb. a na základě Dodatku ke zřizovací listině na dobu neurčitou.

Součástí mateřské školy je školní jídelna - výdejna, která je ve stejné budově.

Mateřská škola, Velké Chvojno 55, příspěvková organizace (dále jen škola) byla zřízena jako samostatný právní subjekt k 1. 1. 2003 s identifikačním číslem 72743531. Škola byly zařazena do sítě škol, předškolních zařízení a školských zařízení rozhodnutím Krajského úřadu Ústí nad Labem č.j. 20065 ze dne 11. 4. 2002 s účinností od 23. 5. 2001 jako organizační složka obce. Od 1. 1. 2003 bylo vydáno rozhodnutí o změně zařazení do sítě škol, předškolních zařízení a školských zařízení. Dle zákona 561/2005 Sb. se nahrazuje označení „síť škol, předškolních zařízení a školských zařízení“ označením „rejstřík škol a školských zařízení“.

Od roku 2008 užívá mateřská škola název Mateřská škola Domeček Velké Chvojno.

Hlavním účelem, pro který byla příspěvková organizace zřízena, je poskytování předškolního vzdělávání, které podporuje rozvoj osobnosti dítěte, předškolního věku, podílí se na jeho zdravém, citovém, rozumovém a tělesném rozvoji a na osvojování základních pravidel chování, základních životních hodnot a mezilidských vztahů, předškolní vzdělávání vytváří základní předpoklady pro pokračování ve vzdělávání, napomáhá vyrovnávat nerovnoměrnosti vývoje dětí před vstupem do základní školy.

 • Zřizovatel: Obec Velké Chvojno, Velké Chvojno 55
 • IZO mateřské školy – 107 569 540
 • IZO školní jídelny při mateřské škole – 102 777 667
 • IČ: 72 74 35 31
 • Telefon: 411 198 934
 • Mobil: +420 774 446 519
 • e-mail: msvelkechvojno@seznam.cz
 • webové stránky: https://ms.velkechvojno.cz/  
 • Sídlo školy: Velké Chvojno 55
 • Právní forma: příspěvková organizace
 • Typ MŠ: s celodenním provozem
 • Stanovená kapacita MŠ i školní jídelny - výdejny: 28 dětí
 • Povolená výjimka z počtu dětí na jednu třídu: do 28 dětí
 • Provozní doba: 6.00 – 16.00 hodin
 • Využití zařízení pro jiné aktivity: -   
Ředitelka školy
 • Bc. Marcela Pochopová 
Zaměstnanci školy
 • Bc. Lenka Tomášová – zástupce ředitelky v době její nepřítomnosti 

 • Bc. Lenka Pešková

 • Hana Hauptmanová – povozní zaměstnankyně - uklízečka a kuchařka

Vedoucí stravovny: Olga Pluhařová – zaměstnankyně Základní školy Velké Chvojno

Obecná charakteristika školy

Mateřská škola Domeček Velké Chvojno je venkovská jednotřídní škola s heterogenní skupinou smyslově, tělesně a duševně zdravých dětí ve věku zpravidla od tří do šesti (sedmi) let a čtyřmi zaměstnankyněmi – ředitelkou, kvalifikovanou učitelkou, nekvalifikovanou učitelkou na částečný pracovní úvazek a provozní zaměstnankyní, která se stará o úklid a výdejnu jídla.

Ve společné budově sídlí obecní úřad.

Mateřská škola nemá vlastní kuchyň, pouze výdejnu jídla. Potraviny a obědy jsou dováženy ze základní školy.

Interiér mateřské školy tvoří prostorná herna a třída s malou přilehlou místností, kterou děti využívají především k výtvarným a pracovním činnostem a ke klidovým aktivitám v době poledního odpočinku. Herna zároveň slouží jako ložnice, třída jako jídelna. Místnosti jsou barevně vymalovány, jsou vkusně vyzdobeny a zařízeny dřevěným nábytkem. Děti mají volně dostupné téměř všechny hračky, pomůcky ke hrám a činnostem, tělocvičné nářadí a náčiní.

Dále využíváme zrekonstruované sociální zařízení, šatnu a velkou rozlehlou zahradu s pískovištěm, dřevěným altánem a několika průlezkami.

K mateřské škole také patří prádelna se sušárnou a mandlem a vlastní kotelna.

První zmínka o útulku pro děti ve Velkém Chvojně se datuje od roku 1945 až do roku 1958, kdy byla zřízena první mateřská škola a jesle v prostorách bývalé fary. Pro vysoký počet dětí byla svépomocí postavena nová velká budova – společné zařízení jeslí a mateřské školy se dvěma třídami. Slavnostní zahájení provozu proběhlo 29. 9. 1984.

Budova původně patřila Státnímu statku Libouchec, pak Obecnímu úřadu Libouchec a po vzniku samostatné obce Velké Chvojno v roce 1998 Obecnímu úřadu Velké Chvojno.

V důsledku klesajícího počtu dětí byly zrušeny jesle a od roku 1991 se stává mateřská škola jednotřídní. Od 1. 1. 2003 je mateřská škola samostatným právním subjektem.

Na základě společných prožitků se v malém kolektivu dětí a dospělých a v téměř rodinném prostředí vytvářejí pevné citové vztahy, které tvoří základ pro budoucí život našich dětí.

Naším cílem je rozvíjet osobnost dítěte, jeho učení a poznávání s ohledem na jeho individuální potřeby v oblasti biologické, psychologické, interpersonální, sociálně-kulturní a environmentální, podporovat získávání klíčových kompetencí, a uvědomovat si pocit sounáležitosti s přírodou a s lidmi. Dosáhnout, aby kvalita výchovné práce byla na vysoké úrovni, aby měly pedagogické pracovnice možnost dalšího vzdělávání a sebevzdělávání. Vytvářet dobré vztahy mezi zaměstnanci školy, dětmi a rodiči, pokračovat ve spolupráci se zřizovatelem, partnery školy a dodržování zvyklostí a tradic školy. Dle možností zvyšovat úroveň vybavení školy pomůckami a novým zařízením, zlepšovat prostředí školy.

Zaměřovat se především na prosociální vztahy, aby se děti ve skupině cítily dobře, na základy slušného chování, kultivovaného vystupování, mravních zásad, klást důraz na vzájemnou komunikaci, respekt, vstřícnost, vlídnost, ohleduplnost, dodržování norem společenského chování atd.

Vycházíme ze zkušeností z předchozích let a nabízíme kvalitní péči o všechny naše děti. Organizace dne v mateřské škole je flexibilní, respektujeme potřeby dětí, upřednostňujeme smyslové, prožitkové, situační a kooperační učení.

Pořádáme tradiční akce školy, kulturní akce – například divadelní a estrádní představení, veřejná vystoupení dětí, vlastníme kroniku školy. Spolupracujeme s rodiči, obecním úřadem, základní školou a dle možností s některými mateřskými školami. Činnost mateřské školy prezentujeme na webových stránkách školy a ve Zpravodaji obce.

Zprávy

13. září 2021
V MŠ jen děti zcela zdravé.

Číst celou zprávu

Kalendář akcí

březen
27
28
1
2
3
4
5
7
9
10
11
12
13
17
18
19
22
23
24
25
26
27
29
31
1
duben
27
28
29
30
31
1
2
3
6
7
8
9
10
13
14
15
16
17
18
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30