Vzdělání

Záměrem předškolního vzdělávání je dovést dítě na konci jeho předškolního období k tomu, aby v rozsahu svých osobních předpokladů získalo věku přiměřenou fyzickou, psychickou i sociální samostatnost a základy kompetencí (komunikativní, k učení, k řešení problémů, sociální a personální, činnostní a občanské) důležitých pro jeho další rozvoj a učení, pro život a vzdělávání: základy pro zdravé sebevědomí a sebejistotu, pro schopnost být samo sebou a zároveň se přizpůsobit životu v sociální komunitě a kulturní společnosti, základy pro celoživotní učení i základy pro schopnost jednat v duchu základních lidských a etických hodnot – to vše na úrovni přizpůsobené věku předškolního dítěte, elementárním možnostem jeho chápání a vidění světa i přirozeným životním souvislostem a okolnostem, v nichž dnešní dítě vyrůstá.

Název školního vzdělávacího programu „Barevné domečky“ jsme vybrali z důvodu charakteristického prvku venkovského prostředí, podnícení fantazie a představivosti, vytvoření blízkých vzájemných vztahů a přirozeného prostředí, ve kterém dítě vyrůstá.

Naše motto

VŠECHNO, CO OPRAVDU POTŘEBUJI ZNÁT, JSEM SE NAUČIL V MATEŘSKÉ ŠKOLE.

 • O všechno se rozděl.
 • Hraj fér.
 • Nikoho nebij.
 • Vracej věci tam, kde jsi je našel.
 • Uklízej po sobě.
 • Neber nic, co ti nepatří.
 • Když někomu ublížíš, řekni promiň.
 • Před jídlem si umyj ruce.
 • Splachuj.
 • Teplé koláčky a studené mléko ti udělají dobře.
 • Žij vyrovnaně, trochu se uč a trochu přemýšlej a každý den trochu maluj a kresli a zpívej a tancuj a hraj a pracuj.
 • Každý den odpoledne si zdřímni.
 • Když vyrazíš do světa, dávej pozor na auta, chytni se někoho za ruku a drž se s ostatními pohromadě.

Robert Fulghum

Vzdělávací obsah

Rámcové cíle

 • rozvíjení dítěte, jeho učení a poznání
 • osvojení základů hodnot platných ve společnosti slušných lidí
 • získání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost působící na své okolí

Klíčové kompetence

 • k učení, k řešení problémů, komunikativní, sociální a personální, činnostní a občanské

Program byl rozdělen do deseti hlavních témat – integrovaných bloků.

Září: „Jdeme spolu.“

Charakteristika a záměry bloku

 • znát své jméno, jména kamarádů
 • znát adresu školy, znát svoji značku, ukládat věci na určené místo
 • rozvíjet přátelství mezi dětmi – komunikace, hry, střídat se při hře a různých činnostech, používat správně pomůcky
 • adaptace nových dětí na nové prostředí – vytvoření přátelského prostředí, nebát se říci své pocity a potřeby
 • podporovat vzájemnou ochotu pomoci druhému
 • podporovat komunikaci mezi dětmi a dospělými
 • respektovat přání jednotlivce i celé skupiny
 • respektovat věkové a individuální odlišností každého z nás – každý jsme jiný
 • vytvořit PRAVIDLA školy – objasnění, respektování a dodržování pravidel
 • řešení problémů a situací, sebeovládání, sebekontrola
 • znát adresu bydliště
 • chápat rodinné vztahy, místo v rodině, pomoc v domácnosti, komunikace v rodině, soužití generací, sourozenecké vztahy, rodinné zvyklosti (odlišnosti každé rodiny – oslavy atd.)
 • znát pomůcky a techniku domácího vybavení, zařízení bytu
 • učit se vyjádřit a pojmenovat své pocity a emoce, vyjádřit svůj vlastní názor

Dílčí vzdělávací cíle a konkretizované očekávané výstupy

Modrý domeček (dítě a jeho tělo – biologická)

Dílčí vzdělávací cíle:

 • osvojení si poznatků a dovedností důležitých k podpoře zdraví, bezpečí, osobní pohody i pohody prostředí

Konkretizované očekávané výstupy:

 • chovat se přiměřeně a bezpečně ve známém prostředí (např. v prostředí MŠ)

Žlutý domeček (dítě a jeho psychika – psychologická)

Dílčí vzdělávací cíle:

 • rozvoj komunikativních dovedností (verbálních i neverbálních) a kultivovaného projevu
 • posilování přirozených poznávacích citů (zvídavosti, zájmu, radosti z objevování apod.)
 • získávání schopnosti záměrně řídit svoje chování a ovlivňovat vlastní situaci

Konkretizované očekávané výstupy:

 •  samostatně a smysluplně odpovědět na otázku, umět komentovat zážitky a aktivity
 • zaregistrovat změny ve svém okolí, co se změnilo ve třídě, na kamarádovi, na obrázku
 • uvědomovat si, že fungování skupiny je postaveno na pravidlech soužití, podílet se na nich a respektovat je

Červený domeček (dítě a ten druhý – interpersonální)

Dílčí vzdělávací cíle:

 • seznamování se s pravidly chování ve vztahu k druhému
 • vytváření prosociálních postojů (rozvoj sociální citlivosti, tolerance, respektu, přizpůsobivosti apod.)

Konkretizované očekávané výstupy:

 • navazovat kontakty s dospělým (s učitelkami, s důvěrou se obracet na dospělého s požadavkem o pomoc či radu)
 • využívat neverbální komunikaci (úsměv, gesta, řeč těla apod.)
 • porozumět běžným projevům emocí a nálad, vnímat, že je jiné dítě smutné, zklamané nebo naopak něčím nadšené, že má radost apod.

Bílý domeček (dítě a společnost – sociálně-kulturní)

Dílčí vzdělávací cíle:

 • poznávání pravidel společenského soužití a jejich spoluvytváření v rámci sociokulturního prostředí

Konkretizované očekávané výstupy:

 • dodržovat společně dohodnutá a pochopená pravidla vzájemného soužití v MŠ

Zelený domeček (dítě a svět – environmentální)

Dílčí vzdělávací cíle:

 • seznamování se s místem a prostředím, ve kterém dítě žije, vytváření pozitivního vztahu k němu

Konkretizované očekávané výstupy:

 • orientovat se v rolích a pravidlech různých společenských skupin (rodina, třída, herní skupina) a umět jim přizpůsobit své chování

Navrhované činnosti

 • hry zaměřené na posilování kamarádských vztahů a vzájemnou toleranci, spolupráci, dodržování pravidel
 • praktické poznávání prostředí školy, nejbližšího okolí školy a bydliště
 • říkadla a básničky, zpívánky atd.
 • využití pohádek, práce s knihami
 • činnosti zaměřené na rozvoj řečového projevu dětí – vyprávění, rozhovory, popisování obrázků, odpovědi na otázky atd.
 • časoprostorová orientace – nahoře, uprostřed, dole, vlevo, vpravo, první, poslední, vysoký, nízký apod.
 • práce s obrázky - např. třídění, přiřazování, vytleskávání slabik, co je na obrázku, co tam nepatří, co k sobě patří, co je špatně, jaké máme pocity a nálady, obrazové vyjádření pravidel společného soužití atd.
 • společné výtvarné práce dětí, hry s barvami, kreslení dle vlastní fantazie, prostorové tvoření, skládání obrázků z dílů atd.
 • cvičení chůze, běhu, skoků, poskoků, lezení, změny směru, zdolávání překážek
 • poučení o BEZPEČNOSTI a ochraně zdraví svého i ostatních
 • práce s metodickým listem s obrázky + interaktivním panelem MultiBoard – vzdělávací program ZÁŘÍ
 • práce s nástěnným obrazem ZÁŘÍ, PRAVIDLA SPOLEČNÉHO SOUŽITÍ
Říjen: „Hrajeme si s podzimem.“

Charakteristika a záměry bloku

 • získávat vědomosti o časové posloupnosti, proměnách v čase
 • vnímat změnu ročního období, změny v přírodě, změny počasí – vliv na stromy, zvířata a živočichy
 • rozvíjet smyslové vnímání - využívání všeho, co nám poskytuje okolní prostředí jako podněty pro různorodé činnosti
 • poznávat a pojmenovat ovoce a zeleninu jako zdroj vitamínů
 • pojmenovat zemědělskou techniku, nářadí a nástroje
 • pojmenovat činnosti spojené s prací na zahradě
 • využívat přírodní materiály

Očekávané výstupy

Modrý domeček (dítě a jeho tělo – biologická)

Dílčí vzdělávací cíle:

 • osvojení si poznatků a dovedností důležitých k podpoře zdraví

Konkretizované očekávané výstupy:

 • rozlišovat, co zdraví prospívá a co mu škodí
 • znát základní zásady zdravého životního stylu, mít povědomí o vlivu zdravého stravování na naše zdraví

Žlutý domeček (dítě a jeho psychika – psychologická)

Dílčí vzdělávací cíle:

 • rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností receptivních (vnímání, naslouchání, porozumění) i produktivních (výslovnosti, vytváření pojmů, mluvního projevu, vyjadřování)
 • rozvoj, zpřesňování a kultivace smyslového vnímání, přechod od konkrétně názorného myšlení k myšlení slovně-logickému (pojmovému), rozvoj paměti a pozornosti
 • vytváření pozitivního vztahu k intelektuálním činnostem a k učení, podpora a rozvoj zájmu o učení

Konkretizované očekávané výstupy:

 • rozkládat slova na slabiky
 • vyčlenit hlásku na počátku a na konci slova
 • používat jednoduchá souvětí, vyjádřit myšlenku, nápad, mínění, popsat situaci podle obrázků
 • napodobit rytmus, rozlišit tvary, geometrické tvary a barvy
 • pamatovat si postup řešení, uplatňovat postřeh a rychlost
 • orientovat se v řadě a prostoru
 • rozumět základním pojmům označujícím velikost, porovnat a uspořádat předměty dle stanoveného pravidla, orientovat se v číselné řadě 1 – 10, posoudit početnost dvou souborů, chápat jednoduché souvislosti, nacházet znaky společné i rozdílné (zobecňovat, vybrat ovoce a zeleninu)

Červený domeček (dítě a ten druhý – interpersonální)

Dílčí vzdělávací cíle:

 • rozvoj interaktivních a komunikativních dovedností verbálních i neverbálních

Konkretizované očekávané výstupy:

 • spolupracovat s ostatními při řešení úkolů

Bílý domeček (dítě a společnost – sociálně-kulturní)

Dílčí vzdělávací cíle:

 • seznamování se světem lidí, osvojení si základních poznatků o prostředí, v němž dítě žije

Konkretizované očekávané výstupy:

 • projevovat ohleduplnost a zdvořilost ke svým kamarádům i dospělým, vážit si jejich práce a úsilí, být schopné přijmout společné návrhy, podřídit se rozhodnutí skupiny

Zelený domeček (dítě a svět – environmentální)

Dílčí vzdělávací cíle:

 • vytváření elementárního povědomí o širším přírodním, kulturním i technickém prostředí, o jejich rozmanitosti, vývoji a neustálých proměnách

Konkretizované očekávané výstupy:

 • mít poznatky o práci lidí na zahradě nebo na poli, o využití techniky při práci člověka

Navrhované činnosti

 • třídění, porovnávání, poznávání, počítání
 • hry na rozvoj smyslového vnímání

Hmat – „Co je to?, Kdo je to?, Jaký je to tvar?, Co je větší, menší?“

Čich – urči ovoce a zeleninu podle vůně

Chuť - urči ovoce a zeleninu podle chuti

 Sluchové hry

 • práce s obrazovým materiálem
 • práce s knihami
 • práce s přírodním materiálem
 • básničky a písničky
 • manipulativní poznávání, rozlišování barev, tvarů, přiřazování, co do skupiny patří x nepatří
 • hry na rozvoj matematické pregramotnosti – více, méně, prázdný, plný, celek a jeho části, velký, malý, řazení podle velikosti, první, poslední atd.
 • cvičení s náčiním – nápodoba pohybu dle vzoru
 • poučení o BEZPEČNOSTI a ochraně zdraví svého i ostatních
 • práce s metodickým listem s obrázky + interaktivním panelem MultiBoard – vzdělávací program ŘÍJEN
 • práce s nástěnným obrazem ŘÍJEN
Listopad: „V lese je krásně.“

Charakteristika a záměry bloku

 •  co je les – stromy, lesní zvěř, živočichové, keře, houby, rostliny atd.
 • rozlišování listnatých a jehličnatých stromů, přiřazování plodů
 • správné chování v lese – ochrana lesa i sebe sama
 • vnímání života v přírodě – i stromy jsou živé, povolání spojená s prací v lese, užitek lesa, nebezpečí
 • změny počasí, změny v přírodě – vliv na stromy, zvířata a živočichy
 • využívání přírodních materiálů

Modrý domeček (dítě a jeho tělo – biologická)

Dílčí vzdělávací cíle:

 • rozvoj a užívání všech smyslů
 • osvojení si poznatků o těle a jeho zdraví

Konkretizované očekávané výstupy:

 • ovládat koordinaci ruky a oka, zvládnout jemnou motoriku, upřednostňovat užívání pravé a levé ruky
 • mít povědomí o některých způsobech ochrany zdraví a bezpečí

Žlutý domeček (dítě a jeho psychika – psychologická)

Dílčí vzdělávací cíle:

 • rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností receptivních (vnímání, naslouchání, porozumění) i produktivních (výslovnosti, vytváření pojmů, mluvního projevu, vyjadřování)
 • rozvoj zpřesňování a kultivace smyslového vnímání, přechod od konkrétně názorného myšlení k myšlení slovně-logickému (pojmovému), rozvoj paměti a pozornosti
 • vytváření pozitivního vztahu k intelektuálním činnostem a k učení, podpora a rozvoj zájmu o učení

Konkretizované očekávané výstupy:

 • správně vyslovovat, ovládat dech, tempo i intonaci řeči
 • porozumět slyšenému, chápat jednoduché hádanky, poznat a vyhledat slova opačného významu (antonyma)
 • vnímat a rozlišovat pomocí všech smyslů
 • sluchem rozlišit slova, slabiky, počáteční hlásky ve slovech
 • rozlišit tvary předmětů, základní i složené barvy
 • chápat prostorové pojmy, orientovat se v řadě, prostoru i v rovině
 • chápat základní číselné a matematické pojmy
 • řešit labyrinty (sledovat cestu)

Červený domeček (dítě a ten druhý – interpersonální)

Dílčí vzdělávací cíle:

 • posilování prosociálního chování ve vztahu k ostatním lidem (v rodině, v mateřské škole, v dětské herní skupině)

Konkretizované očekávané výstupy:

 • přirozeně a bez zábran komunikovat s druhým dítětem

Bílý domeček (dítě a společnost – sociálně-kulturní)

Dílčí vzdělávací cíle:

 • rozvoj základních kulturně společenských postojů, návyků a dovedností dítěte, rozvoj schopnosti projevovat se autenticky, chovat se autonomně, prosociálně a aktivně se přizpůsobovat společenskému prostředí a zvládat jeho změny

Konkretizované očekávané výstupy:

 • utvořit si základní dětskou představu o pravidlech chování a společenských normách, co je v souladu s nimi a co proti nim

Zelený domeček (dítě a svět – environmentální)

Dílčí vzdělávací cíle:

 • pochopení, že změny způsobené lidskou činností mohou prostředí chránit a zlepšovat, ale také poškozovat a ničit

Konkretizované očekávané výstupy:

 • mít povědomí o významu životního prostředí, všímat si nepořádků, chápat význam třídění odpadu, chránit přírodu v okolí

Modrý domeček (dítě a jeho tělo – biologická)

Dílčí vzdělávací cíle:

 •  osvojení si poznatků a dovedností důležitých k podpoře zdraví, bezpečí, osobní pohody i pohody prostředí

Konkretizované očekávané výstupy:

 • mít povědomí o některých způsobech ochrany zdraví a bezpečí, znát a dodržovat základní pravidla chování na chodníku a na ulici (dávat pozor při přecházení, rozumět světelné signalizaci)

Žlutý domeček (dítě a jeho psychika – psychologická)

Dílčí vzdělávací cíle:

 • rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností receptivních i produktivních
 • vytváření pozitivního vztahu k intelektuálním činnostem a k učení, podpora a rozvoj zájmu o učení

Konkretizované očekávané výstupy:

 • rozlišovat některé obrazné symboly (piktogramy, orientační a dopravní značky) a porozumět jejich významu i jejich komunikativní funkci
 • postupovat a učit se podle pokynů a instrukcí

Červený domeček (dítě a ten druhý – interpersonální)

Dílčí vzdělávací cíle:

 • seznamování s pravidly chování ve vztahu k druhému

Konkretizované očekávané výstupy:

 • uvědomovat si svá práva ve vztahu k druhému, přiznávat stejná práva druhým a respektovat je

Bílý domeček (dítě a společnost – sociálně-kulturní)

Dílčí vzdělávací cíle:

 • rozvoj schopností žít ve společenství ostatních lidí (spolupracovat, spolupodílet se), přináležet k tomuto společenství (ke třídě, k rodině, k ostatním dětem) a vnímat 
  a přijímat základní hodnoty v tomto společenství uznávané

Konkretizované očekávané výstupy:

 • utvořit si základní dětskou představu o pravidlech chování a společenských normách, co je v souladu s nimi a co proti nim a ve vývojově odpovídajících situacích se podle této představy chovat

Zelený domeček (dítě a svět – environmentální)

Dílčí vzdělávací cíle:

 • seznamování s místem a prostředím, ve kterém dítě žije, a vytváření pozitivního vztahu k němu

Konkretizované očekávané výstupy:

 • orientovat se bezpečně ve známém prostředí i v životě tohoto prostředí, chápat základní pravidla chování pro chodce

Navrhované činnosti

 • hry s kaštany, žaludy, šiškami, dýněmi, listy, draky apod.
 • grafomotorická cvičení
 • sběr přírodnin a listů, hry s přírodninami venku, vycházka do lesa
 • přiřazování, třídění, počítání, porovnávání počtu, velikosti, váhy
 • pojmenování barev a jejich odstínů
 • rozlišování stromů a keřů – stavba rostliny
 • pojmenování živočichů, ptáků a zvířat žijících v lese, kde žijí, čím se živí
 • pohádky a příběhy k tématu
 • využití materiálů k ochraně zdraví a bezpečí např. Aby se nic nestalo
 • práce s metodickým listem s obrázky + interaktivním panelem MultiBoard – vzdělávací program LISTOPAD, LES
 • práce s nástěnným obrazem LISTOPAD
Prosinec: „Po roce přišly zase Vánoce.“

Charakteristika a záměry bloku

 • dodržovat adventní a vánoční tradice - čas adventu, Barbora, Mikuláš, výzdoba s vánoční tématikou, zdobení stromečku, pečení cukroví, vánoční posezení s rodiči, výroba dárků a přání, vánoční vystoupení
 • upevňovat vzájemné citové vztahy
 • využívat sníh k různým hrám a činnostem, poučení o možném nebezpečí
 • všímat si změn v přírodě, změn počasí
 • využívat sezónní činnosti
 • umět pojmenovat zimní sportovní vybavení, oblečení
 • krmení ptáčků a zvěře
 • poučit se o nebezpečí spojených se zimními sporty
 • experimentovat se skupenstvím vody (voda, sníh, led, tání)

Modrý domeček (dítě a jeho tělo – biologická)

Dílčí vzdělávací cíle:

 • osvojení si věku přiměřených praktických dovedností
 • osvojení si poznatků a dovedností důležitých k podpoře zdraví, bezpečí, osobní pohody i pohody prostředí

Konkretizované očekávané výstupy:

 • ovládat koordinaci ruky a oka, zvládnout jemnou motoriku, upřednostňovat užívání pravé či levé ruky při činnosti
 • mít povědomí o některých způsobech ochrany zdraví a bezpečí, vědět, jak se vyhnout nebezpečí

Žlutý domeček (dítě a jeho psychika – psychologická)

Dílčí vzdělávací cíle:

 • rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností receptivních (vnímání, naslouchání, porozumění) i produktivních (výslovnosti, vytváření pojmů mluvního projevu, vyjadřování)
 • vytváření pozitivního vztahu k intelektuálním činnostem a k učení, podpora a rozvoj zájmu o učení

Konkretizované očekávané výstupy:

 • správně vyslovovat, ovládat dech, tempo i intonaci řeči, rozkládat slova na slabiky
 • naučit se nazpaměť krátké texty, zapamatovat si jednoduché básničky a písničky
 • rozlišit tvary předmětů, geometrické tvary, základní barvy i odstíny
 • orientovat se v prostoru i rovině
 • chápat základní a číselné a matematické pojmy, rozumět a používat pojmy označující velikost, porovnávat a uspořádat předměty dle stanoveného pravidla, orientovat se v číselné řadě 1 - 10

Červený domeček (dítě a ten druhý – interpersonální)

Dílčí vzdělávací cíle:

 • posilování prosociálního chování ve vztahu k ostatním lidem (v rodině, v mateřské škole)

Konkretizované očekávané výstupy:

 • spolupracovat s ostatními, spolupracovat při činnosti, být ostatním partnerem, domluvit se na společném řešení

Bílý domeček (dítě a společnost – sociálně-kulturní)

Dílčí vzdělávací cíle:

 • seznamování se světem lidí, kultury a umění, osvojení si základních poznatků o prostředí, v němž dítě žije

Konkretizované očekávané výstupy:

 • vnímat umělecké a kulturní podněty, pozorně poslouchat, sledovat se zájmem literární, dramatické či hudební představení

Zelený domeček (dítě a svět – environmentální)

Dílčí vzdělávací cíle:

 • seznamování s místem a prostředím, ve kterém dítě žije, a vytváření pozitivního vztahu k němu

Konkretizované očekávané výstupy:

 • osvojit si elementární poznatky o okolním prostředí, které jsou dítěti blízké, pro ně smysluplné a přínosné

Navrhované činnosti

 • adventní a vánoční výzdoba – výtvarné a pracovní činnosti, estetické cítění
 • nácvik vánočního vystoupení - pásmo básniček a písničke
 • vánoční vystoupení v kostele
 • zdobení vánočního stromečku
 • výroba vánočních dárků
 • čtení příběhů s vánoční a zimní tématikou
 • práce s knihami
 • odpočítávání dnů do Štědrého dne – adventní kalendář
 • mikulášská a vánoční nadílka
 • povídání o rodinných tradicích oslav Vánoc
 • příprava dárků pro kamarády – obdarování, tajemství
 • hry se sněhem a na sněhu, bobování, klouzání atd
 • pokusy s vodou, sněhem, ledem, pozorování sněhových vloček
 • poučení o nebezpečí
 • práce s metodickým listem s obrázky + interaktivním panelem MultiBoard – vzdělávací program PROSINEC
 • práce s nástěnným obrazem PROSINEC
Leden: „Chumelí se, chumelí…“ 

Charakteristika a záměry bloku

 • využívat sníh k různým hrám a činnostem, poučení o možném nebezpečí
 • všímat si změn v přírodě, změn počasí
 • využívat sezónní činnosti
 • umět pojmenovat zimní sportovní vybavení, oblečení
 • krmení ptáčků a zvěře
 • poučit se o nebezpečí spojených se zimními sporty
 • předcházení úrazům, zdraví a zdravá výživa
 • experimentovat se skupenstvím vody (voda, sníh, led, tání)
 • Aby se nic nestalo.

Modrý domeček (dítě a jeho tělo – biologická)

Dílčí vzdělávací cíle:

 • rozvoj pohybových schopností a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé i jemné motoriky (koordinace ruky a oka)
 • osvojen si poznatků a dovedností důležitých k podpoře zdraví, bezpečí, osobní pohody i pohody prostředí

Konkretizované očekávané výstupy:

 • ovládat koordinaci ruky a oka, zvládnout jemnou motoriku, upřednostňovat užívání pravé či levé ruky při činnostech
 • mít povědomí o významu péče o zdraví, aktivního pohybu a zdravé výživy – mít poznatky o pozitivních účincích pohybu a sportu

Žlutý domeček (dítě a jeho psychika – psychologická)

Dílčí vzdělávací cíle:

 • rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností receptivních i produktivních
 • posilování přirozených poznávacích citů (zvídavosti, zájmu, radosti z objevování)
 • podpora a rozvoj zájmu o učení

Konkretizované očekávané výstupy:

 • vnímat a rozlišovat pomocí všech smyslů, popsat situaci podle obrázku
 • vnímat, že je zajímavé dozvídat se nové věci
 • orientovat se v prostoru i v rovině, rozlišovat, co je nahoře, dole, uprostřed, před, vedle, blízko, daleko, chápat základní číselné a matematické pojmy, rozumět 
  a používat základní pojmy označující velikost

Červený domeček (dítě a ten druhý – interpersonální)

Dílčí vzdělávací cíle:

 • vytváření prosociálních postojů (rozvoj sociální citlivosti, tolerance, respektu, přizpůsobivosti apod.)

Konkretizované očekávané výstupy:

 • spolupracovat s ostatními, spolupracovat při hrách, aktivitách a řešení úloh, podělit se s jiným dítětem o činnost, provádět kontroly řešení, hledat další úkoly a další řešení

Bílý domeček (dítě a společnost – sociálně-kulturní)

Dílčí vzdělávací cíle:

 • vytvoření aktivních postojů ke světu, k životu

Konkretizované očekávané výstupy:

 • chovat se na základě vlastních pohnutek a zároveň s ohledem na druhé

Zelený domeček (dítě a svět – environmentální)

Dílčí vzdělávací cíle:

 • rozvoj schopností přizpůsobit se podmínkám vnějšího prostředí

Konkretizované očekávané výstupy:

 • uvědomovat si nebezpečí, se kterým se může ve svém okolí setkat a mít povědomí, jak se chránit

Navrhované činnosti

 • výroba „tříkrálových korun“
 • sledování a záznam počasí
 • otužování – vhodné oblečení, pohyb, větrání atd.
 • zimní sporty, vybavení na zimní sporty, kde v zimě sportujem
 • grafická nápodoba symbolů, písmen, číslic
 • vnímání povrchů předmětů – hladký, drsný, měkký, tvrdý, studený, teplý apod.
 • třídění – Jíme zdravě x nezdravě
 • zpěv a hudba s pohybem, rytmizace, hra na tělo
 • sezónní hry na sněhu venku a ve třídě „jako“ – bobování, koulování, ježdění na lyžích, chůze po vyšlapané cestičce atd.
 • sledování stop ve sněhu, vytváření stop a obtisků do sněhu
 • vytváření labyrintů
 • poučení o nebezpečí – Aby se nic nestalo.
 • práce s metodickým listem s obrázky + interaktivním panelem MultiBoard – vzdělávací program LEDEN
 • práce s nástěnným obrazem LEDEN
Únor: „Všechno, co opravdu potřebuji znát, jsem se naučil v mateřské škole.“

Charakteristika a záměry bloku

 • rozvíjet paměť, pozornost, logické myšlení
 • rozvoj hrubé a jemné motoriky
 • počítání řadou, přiřazování, porovnávání počtu a velikosti
 • rozlišování číslic, písmen, geometrických tvarů, barev a jejich odstínů
 • prostorové vztahy, skládání obrázků z částí, přiřazování stejných tvarů a obrázků (směr, barva, detaily)
 • odpovědi na zvídavé otázky
 • práce s encyklopediemi
 • zapojení fantazie, vlastní zkušenosti
 • dokončení příběhu s poučením, rozvoj slovní zásoby

Modrý domeček (dítě a jeho tělo – biologická)

Dílčí vzdělávací cíle:

 • rozvoj pohybových schopností a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé i jemné motoriky (koordinace a rozsah pohybu, dýchání, koordinace ruky a oka)

Konkretizované očekávané výstupy:

 • vědomě napodobit jednoduchý pohyb podle vzoru
 • ovládat koordinaci ruky a oka, zvládnout jemnou motoriku

Žlutý domeček (dítě a jeho psychika – psychologická)

Dílčí vzdělávací cíle:

 • rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností receptivních (vnímání, naslouchání, porozumění) i produktivních
 • vytváření pozitivního vztahu k intelektuálním činnostem a k učení, podpora a rozvoj zájmu o učení
 • osvojení si některých poznatků a dovedností, které předcházejí čtení i psaní
 • rozvoj zájmu o psanou podobu jazyka

Konkretizované očekávané výstupy:

 • správně vyslovovat, ovládat dech, tempo i intonaci řeči, mluvit zřetelně, gramaticky správně a v přiměřeném tempu
 • poznat a najít k sobě slova, která se rýmují
 • rozkládat slova na slabiky
 • vyčlenit hlásku na počátku a na konci slova
 • sluchem rozlišit slova, jejich počáteční hlásky, slabiky
 • záměrně se soustředit a udržet pozornost, pamatovat si postup řešení (umístění obrázků)

Červený domeček (dítě a ten druhý – interpersonální)

Dílčí vzdělávací cíle:

 • osvojení si elementárních poznatků, schopností a dovedností důležitých pro navazování a rozvíjení vztahů dítěte k druhým lidem

Konkretizované očekávané výstupy:

 • přirozeně a bez zábran komunikovat s druhým dítětem, vyhledávat partnera pro hru

Bílý domeček (dítě a společnost – sociálně-kulturní)

Dílčí vzdělávací cíle:

 • vytvoření základů aktivních postojů ke světu, k životu, pozitivních vztahů ke kultuře a umění, rozvoj dovedností umožňujících tyto vztahy a postoje vyjadřovat a projevovat

Konkretizované očekávané výstupy:

 • vyjadřovat se prostřednictvím hudebních a hudebně pohybových činností
 • zvládat základní hudební dovednosti vokální i instrumentální

Zelený domeček (dítě a svět – environmentální)

Dílčí vzdělávací cíle:

 • seznamování s místem a prostředím, ve kterém dítě žije, a vytváření pozitivního vztahu k němu

Konkretizované očekávané výstupy:

 • orientovat se bezpečně ve známém prostředí i v životě tohoto prostředí

Navrhované činnosti

 • obrázkové čtení – využití knížek, MultiBoardu
 • dělení slov na slabiky – vytleskávání, počet slabik
 • rozpoznávání délky slov – delší, kratší
 • grafická nápodoba symbolů, písmen, číslic
 • cvičení orientace v prostoru – vpravo, vlevo, nahoře, dole, pod, nad atd.
 • grafomotorické cviky
 • poznávat své jméno napsané velkými tiskacími písmeny + počáteční písmeno (hláska)
 • třídění prvků podle druhu, barvy, tvaru, velikosti
 • tvoření a vyhledávání protikladů, zdrobnělin
 • hry na cvičení odhadu – více, méně, o kolik, stejně, větší, menší, nižší, delší, kratší atd.
 • uspořádání předmětů – před, za, na, nad, pod, vedle, hned za, hned před, první, poslední
 • uspořádání skupin dvouprvkových, tříprvkových, co k sobě patří atd.
 • labyrinty v prostoru i na papíře
 • přiřazování podle dané vlastnosti
 • geometrické tvary – tvar hranatý, špičatý, kulatý, pojmenování tvarů
 • konstruktivní činnosti
 • stolní hry - pexeso, domino, Ježci atd.
 • práce s metodickým listem s obrázky + interaktivním panelem MultiBoard – vzdělávací program PÍSMÁČKOVY ÚKOLY
 • práce s nástěnným obrazem ÚNOR
Březen: „Co vidíme přes jarní brýle.“

 Charakteristika a záměry bloku

 • získávat a upevňovat poznatky o přírodě, jejich proměnách a zákonitostech na základě vlastního prožitku a pozorování
 • vnímat změnu ročního období  - první jarní den – jarní rovnodennost
 • chápat změny v přírodě v souvislosti se změnou ročního období
 • seznámit se s koloběhem vody
 • pojmenovat a rozlišovat květiny, rostliny, byliny, trávy, barevné a tvarové odlišení, vnímat vůni, stavbu rostlin, co potřebují rostliny k růstu
 • pozorovat růst rostlin
 • seznámit se s užitkem rostlin a bylin a jejich možným nebezpečím
 • všímat si nepořádku v okolí 
 • používání zdrobnělin, synonym
 • rozvíjet slovní zásobu
 • naučit se třídit odpad

Modrý domeček (dítě a jeho tělo – biologická)

Dílčí vzdělávací cíle:

 • vytváření zdravých životních návyků a postojů jako základů zdravého životního stylu

Konkretizované očekávané výstupy:

 • rozlišovat, co zdraví prospívá a co mu škodí, mít základní poznatky o zásadách zdravého životního stylu, o pozitivních účincích zdravé výživy

Žlutý domeček (dítě a jeho psychika – psychologická)

Dílčí vzdělávací cíle:

 • rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností receptivních i produktivních
 • vytváření pozitivního vztahu k intelektuálním činnostem a k učení, podpora a rozvoj zájmu o učení

Konkretizované očekávané výstupy:

 • vyjadřovat samostatně myšlenky, své pocity a prožitky
 • chápat základní číselné a matematické pojmy, elementární matematické souvislosti, rozumět a používat základní pojmy označující velikost, porovnat a uspořádat předměty dle stanoveného pravidla (od nejmenšího k největšímu a naopak), orientovat se v číselné řadě 1- 10

Červený domeček (dítě a ten druhý – interpersonální)

Dílčí vzdělávací cíle:

 • vytváření prosociálních postojů (rozvoj sociální citlivosti, tolerance, respektu, přizpůsobivosti)

Konkretizované očekávané výstupy:

 • přirozeně a bez zábran komunikovat s druhým dítětem, vyhledávat partnera pro hry, domlouvat se, rozdělovat a měnit role, spolupracovat při činnostech

Bílý domeček (dítě a společnost – sociálně-kulturní)

Dílčí vzdělávací cíle:

 • seznamování se světem lidí, kultury a umění, osvojení si základních poznatků o prostředí, v němž dítě žije

Konkretizované očekávané výstupy:

 • vnímat umělecké a kulturní podněty, hodnotit svoje zážitky, pozorně poslouchat a sledovat se zájmem hudební produkci písniček, vyjádřit a zhodnotit prožitky (co se líbilo a co ne, co bylo zajímavé, překvapivé, podnětné)

Zelený domeček (dítě a svět – environmentální)

Dílčí vzdělávací cíle:

 • vytváření elementárního povědomí o širším přírodním, kulturním i technickém prostředí, o jejich rozmanitosti, vývoji a neustálých proměnách

Konkretizované očekávané výstupy:

 • mít poznatky o přírodě živé i neživé, o přírodních jevech a dějích, o lidech a jejich životě, o kultuře či technice

Navrhované činnosti

 • rozlišení a pojmenování několika pokojových, zahradních, lučních květin a jejich částí – na obrázcích i v reálu
 • péče o pokojové rostliny – děti přinesou z domova do MŠ
 • pozorování klíčení semen a růstu rostlin, setí, sázení, péče o ně
 • rozlišování stromů a keřů – základní znaky
 • stavba rostlin, co potřebují rostliny k růstu
 • užitečný hmyz – včely, čmeláci, mravenci, berušky; škodlivý hmyz – mandelinka, mšice, kůrovec
 • pozorování přírody na vycházkách – typické jarní znaky
 • vítání jara
 • výtvarné a pracovní činnosti
 • básničky k tématu
 • využití didaktického materiálu s tématem „ekologie“
 • práce s knihami a encyklopediemi
 • pokus – ukázka koloběhu vody
 • vycházky – hledáme barevné kontejnery – co kam patří, co do přírody nepatří
Duben: „Zvířata na statku.“

Charakteristika a záměry bloku

 • domácí zvířata a jejich mláďata
 • kde zvířata žijí – bydlí, kdo a jak o ně pečuje
 • užitek hospodářských zvířat
 • používání zdrobnělin
 • napodobování pohybů a zvuků zvířat, ptáků
 • zvukové rozlišování
 • rozvoj slovní zásoby, pojmy – veterinář, zvěrolékař, ošetřovatel
 • manipulativní činnosti, pracovní listy, výtvarné a pracovní činnosti
 • rozlišování pojmů zvíře, pták, hmyz
 • která mláďata se rodí a která se líhnou, jak rostou

Modrý domeček (dítě a jeho tělo – biologická)

Dílčí vzdělávací cíle:

 • osvojení si věku přiměřených praktických dovedností

Konkretizované očekávané výstupy:

 • ovládat koordinaci ruky a oka, zvládnout jemnou motoriku, upřednostňovat užívání pravé a levé ruky při kreslení či v jiných činnostech, kde se preference ruky uplatňuje

Žlutý domeček (dítě a jeho psychika – psychologická)

Dílčí vzdělávací cíle:

 • rozvoj zpřesňování a kultivace smyslového vnímání
 • vytváření pozitivního vztahu k intelektuálním činnostem a k učení, podpora a rozvoj zájmu o učení

Konkretizované očekávané výstupy:

 • vnímat, že je zajímavé dozvídat se nové věci, vědomě využívat všech smyslů, záměrně pozorovat, postřehovat, všímat si nového, změněného, chybějícího, sluchově rozlišovat zvuky
 • orientovat se v prostoru i v rovině
 • chápat základní číselné a matematické pojmy, elementární matematické souvislosti a dle potřeby je využívat, orientovat se v číselné řadě 1 - 10

Červený domeček (dítě a ten druhý – interpersonální)

Dílčí vzdělávací cíle:

 • osvojení si elementárních poznatků, schopností a dovedností důležitých pro navazování a rozvíjení vztahů dítěte k druhým lidem

Konkretizované očekávané výstupy:

 • spolupracovat s ostatními, aktivně komunikovat s druhými dětmi bez vážnějších problémů

Bílý domeček (dítě a společnost – sociálně-kulturní)

Dílčí vzdělávací cíle:

 • rozvoj schopnosti žít ve společenství ostatních lidí (spolupracovat, spolupodílet se), přináležet k tomuto společenství (ke třídě, k rodině, k ostatním dětem) a vnímat 
  a přijímat základní hodnoty v tomto společenství uznávané

Konkretizované očekávané výstupy:

 • uplatňovat návyky v základních formách společenského chování (vzít si slovo, až když druhý domluví)

Zelený domeček (dítě a svět – environmentální)

Dílčí vzdělávací cíle:

 • vytváření elementárního povědomí o širším přírodním, kulturním i technickém prostředí, o jejich rozmanitosti, vývoji a neustálých proměnách

Konkretizované očekávané výstupy:

 • mít povědomí o širším společenském, věcném, přírodním, kulturním i technickém prostředí i jeho dění v rozsahu praktických zkušeností a dostupných praktických ukázek v okolí dítěte

Navrhované činnosti

 • domácí zvířata a jejich mláďata – pojmenování
 • počítání, porovnávání počtu, přiřazování (matka, mládě; užitek zvířat, obydlí apod.)
 • logopedické hry
 • postřehové a sluchové hry, pexeso
 • kde zvířata žijí – bydlí (pojmy stáj, chlév, holubník, kravín, salaš, kurník atd.)
 • kdo a jak o ně pečuje (chovatel, ošetřovatel, veterinář, trenér – jejich činnosti)
 • užitek hospodářských zvířat – pojmenování produktů, využívání produktů
 • používání zdrobnělin ve spojení s mláďaty, pojmy větší, menší, nejmenší, vysoký, dlouhý, rychlý pomalý atd.
 • pojmenování geometrických tvarů
 • napodobování pohybů a zvuků zvířat a ptáků při různých hrách a činnostech
 • manipulativní činnosti, pracovní listy, výtvarné a pracovní činnosti
 • rozlišování pojmů zvíře, pták, hmyz – kolik mají nohou, jaký mají povrch těla, čím jsou odlišní atd.
 • která mláďata se rodí a která se líhnou, jak rostou (ptáci, savci, býložravci, masožravci a všežravci)
Květen: „Ten dělá to, a ten zas tohle…“

Charakteristika a záměry bloku

 • uvědomovat si citovou vazbu k matce – „mám rád“, mezilidské vztahy, příprava besídky, dárků, uchování tajemství, chtít někomu udělat radost
 • uvědomovat si potřebnost lidské práce
 • seznámit se s povoláními lidí a výsledky jejich práce (pomůcky, nářadí, rozlišení materiálů, práce v domácnosti, ocenění lidské práce druhých atd.)
 • poznávat hudební nástroje
 • rozlišovat hudební a nehudební zvuky, tempo hudby, melodii, dynamiku atd.
 • vyjadřovat se pohybem - pohybová improvizace
 • seznámit se s hrou na hudební nástroje - rytmické a melodické
 • čím budu, až budu velký?

Modrý domeček (dítě a jeho tělo – biologická)

Dílčí vzdělávací cíle:

 • osvojení si poznatků a dovedností důležitých k podpoře zdraví, bezpečí, osobní pohody i pohody prostředí

Konkretizované očekávané výstupy:

 • vědět, jak se vyhnout nebezpečí (být opatrné, obezřetné, kam se v případě potřeby obrátit o pomoc, koho přivolat)

Žlutý domeček (dítě a jeho psychika – psychologická)

Dílčí vzdělávací cíle:

 • rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností receptivních (vnímání, naslouchání, porozumění) i produktivních (výslovnosti, vytváření pojmů, mluvního projevu, vyjadřování)
 • rozvoj tvořivosti (tvořivého myšlení, řešení problémů, tvořivého sebevyjádření)

Konkretizované očekávané výstupy:

 • vyjadřovat samostatně a smysluplně myšlenky, nápady, pocity, mínění a úsudky ve vhodně zformulovaných větách
 • projevovat zájem o nové věci, dotazovat se při neporozumění, zkoušet, experimentovat

Červený domeček (dítě a ten druhý – interpersonální)

Dílčí vzdělávací cíle:

 • posilování prosociálního chování ve vztahu k ostatním lidem (v rodině, v mateřské škole, v dětské herní skupině)

Konkretizované očekávané výstupy:

 • chápat, že všichni lidé mají stejnou hodnotu, přestože je každý jiný (jinak vypadá, jinak se chová, něco jiného umí či neumí apod.)

Bílý domeček (dítě a společnost – sociálně-kulturní)

Dílčí vzdělávací cíle

Zprávy

13. září 2021
V MŠ jen děti zcela zdravé.

Číst celou zprávu

Kalendář akcí

březen
27
28
1
2
3
4
5
7
9
10
11
12
13
17
18
19
22
23
24
25
26
27
29
31
1
duben
27
28
29
30
31
1
2
3
6
7
8
9
10
13
14
15
16
17
18
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30