GDPR

Sdělení

Mateřská škola Domeček Velké Chvojno, p. o., IČO: 72743531 se sídlem Velké Chvojno 55, 403 34 Velké Chvojno, zastoupená Bc. Marcelou Pochopovou sděluje, že funkci pověřence pro ochranu osobních údajů pro ni bude od 25. května 2018 vykonávat pan:

Mgr. Marek Komárek
marek.komarek@sms-sluzby.cz,
725 983 171

S A Z E B N Í K ÚHRAD ZA POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ

pro úhradu nákladů podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, zákona č. 123/1998 Sb. o právu na informace o životním prostředí a podle Obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů č. 2016/679 škola stanoví v souladu s § 5 odst. 1 písm. f) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, ve spojení s § 17 tohoto zákona, s nařízením vlády č. 173/2006 Sb., o zásadách stanovení úhrad a licenčních odměn za poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím, s § 10 odst. 3 a 4 zákona č. 123/1998 Sb. o právu na informace o životním prostředí, s článkem 12 odst. 5 Obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů č. 2016/679 a na základě § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, tento sazebník úhrad za poskytování informací:

čl. I.

Náklady na pořízení kopií

1. Za pořízení jedné černobílé kopie formátu A4:

jednostranná .............­.............­.............­.............­............ 2,– Kč
oboustranná..­.............­.............­.............­.............­.............4,– Kč
2. Za pořízení jedné černobílé kopie formátu A3:

jednostranná .............­.............­.............­.............­............ 4,– Kč
oboustranná .............­.............­.............­.............­.............­.8,– Kč
3. Za tisk na černobílé tiskárně (formát A4, jednostranný) jedna stránka 3,– Kč

4. Za pořízení skenu či fotografie do souboru jedné stránky do velikosti A4 při skenování a do velikosti A3 při fotografování včetně úpravy k odeslání …………………..…….5,– Kč

5. Za poskytnutí kopie nebo tisku v jiném formátu nebo barvě bude účtována skutečná cena za pořízení kopie u komerčního poskytovatele kopírovacích služeb, kterou škola za pořízení kopie nebo tisku bude u tohoto poskytovatele povinna uhradit.

6. V případě informací obsažených v publikacích a tiskovinách vydávaných školou se výše úhrady stanoví ve výši ceny za příslušný výtisk, poskytuje-li se informace formou prodeje tohoto výtisku.

čl. II.

Náklady na opatření technických nosičů dat

1 ks CD 10,– Kč
1 ks DVD 20,– Kč

Pokud žadatel poskytne vlastní technický nosič dat, na který bude možné požadované informace zaznamenat, nebude úhrada tohoto nákladu uplatňována.
čl. III.

Náklady na odeslání informací žadateli

Náklady na poštovní služby budou vyčísleny dle ceníku České pošty s. p., případně jiného poskytovatele poštovní služby. Náklady na balné se stanoví paušální částkou 20,– Kč za jednu poštovní zásilku.
V případě osobního odběru požadovaných informací nebude úhrada nákladů na odeslání informací žadateli uplatňována.
čl. IV.

Náklady na mimořádně rozsáhlé vyhledání informací

V případě mimořádně rozsáhlého vyhledání informací se úhrada požaduje za vyhledávání delší než 1 hodina. Úhrada za hodinu vyhledávání jedním pracovníkem je 240,– Kč, započítává se každých i započatých 30 minut. Úhrada je odvozena od ročních nákladů na platy zaměstnanců školy, kteří se mohou podílet na vyhledávání informací, podle schváleného rozpočtu pro rok 2018. V případě mimořádně rozsáhlého vyhledání informací více pracovníky bude úhrada dána součtem doby připadající na každého pracovníka.
Vzniknou-li při mimořádně rozsáhlém vyhledání informací jiné osobní náklady, nezbytné k vyhledání informace (např. náklady na jízdné na odlehlé pracoviště), budou účtovány na základě individuální kalkulace.
Do vyhledávání se zahrne s ohledem na konkrétnost formulace žádosti pouze vyhledání, ve kterém dokumentu se požadovaná informace nachází (např. v evidenci, spisové službě), vyhledání samotného dokumentu (např. ve spisovně, v počítači), vyhledání požadovaných informací v dokumentu, přenesení informací do sdělení žadateli (výpisem nebo kopírováním v počítači). Omezeně lze zahrnout čas nutný na anonymizaci chráněných údajů. Ostatní činnosti spojené s vyřízením žádosti, včetně právního posouzení, se nezapočítávají. Nezapočte se ani čas kopírování listinných dokumentů, který je již vyjádřen jednotkovou sazbou za kopii.
čl. V.

Ostatní ustanovení

Celková výše úhrady je součtem jednotlivých nákladů spojených s poskytnutím požadovaných informací. Do celkové výše 100,– Kč nebude úhrada požadována, pokud žadatel nepodal po dobu jednoho měsíce od podání předchozí žádosti další žádost.
Z důvodu hodných zvláštního zřetele může ředitel školy od úhrady nákladů zcela nebo zčásti upustit na základě žádosti žadatele.
Žadatel úhradu provede převodem na bankovní účet školy zveřejněný 181819495/0300
Tento sazebník se stanoví na účetní období 2018.
Sazebník byl schválen školskou radou dne 23. 05. 2018
Ve Velkém Chvojně dne 23. 05. 2018

Bc. Marcela Pochopová,

ředitelka Mateřské školy Domeček Velké Chvojno,

příspěvková organizace,

Velké Chvojno 55

403 34 Velké Chvojno

Zprávy

13. září 2021
V MŠ jen děti zcela zdravé.

Číst celou zprávu

Kalendář akcí

březen
27
28
1
2
3
4
5
7
9
10
11
12
13
17
18
19
22
23
24
25
26
27
29
31
1
duben
27
28
29
30
31
1
2
3
6
7
8
9
10
13
14
15
16
17
18
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30