Mateřská škola Domeček Velké Chvojno
příspěvková organizace
Velké Chvojno 55
403 34 Velké Chvojno

Telefon:
Mobil: 774 446 519

Ostatní kontakty

Vzdělávání

Záměrem předškolního vzdělávání

 • je dovést dítě na konci jeho předškolního období k tomu, aby v rozsahu svých osobních předpokladů získalo věku přiměřenou fyzickou, psychickou i sociální samostatnost a základy kompetencí (komunikativní, k učení, k řešení problémů, sociální a personální, činnostní a občanské) důležitých pro jeho další rozvoj a učení, pro život a vzdělávání: základy pro zdravé sebevědomí a sebejistotu, pro schopnost být samo sebou a zároveň se přizpůsobit životu v sociální komunitě a kulturní společnosti, základy pro celoživotní učení i základy pro schopnost jednat v duchu základních lidských a etických hodnot – to vše na úrovni přizpůsobené věku předškolního dítěte, elementárním možnostem jeho chápání a vidění světa i přirozeným životním souvislostem a okolnostem, v nichž dnešní dítě vyrůstá.

Název školního vzdělávacího programu „Barevné domečky“ jsme vybrali z důvodu charakteristického prvku venkovského prostředí, podnícení fantazie a představivosti, vytvoření blízkých vzájemných vztahů a přirozeného prostředí, ve kterém dítě vyrůstá.

NAŠE MOTTO

VŠECHNO, CO OPRAVDU POTŘEBUJI ZNÁT, JSEM SE NAUČIL V MATEŘSKÉ ŠKOLE.

O všechno se rozděl.

Hraj fér.

Nikoho nebij.

Vracej věci tam, kde jsi je našel.

Uklízej po sobě.

Neber nic, co ti nepatří.

Když někomu ublížíš, řekni promiň.

Před jídlem si umyj ruce.

Splachuj.

Teplé koláčky a studené mléko ti udělají dobře.

Žij vyrovnaně, trochu se uč a trochu přemýšlej a každý den trochu maluj a kresli a zpívej a tancuj a hraj a pracuj.

Každý den odpoledne si zdřímni.

Když vyrazíš do světa, dávej pozor na auta, chytni se někoho za ruku a drž se s ostatními pohromadě.

Robert Fulghum

MORÁLNÍ KODEX:

Dobrý den x Nashledanou

Prosím x Děkuji

Omlouvám se x Promiň

Mám rád x Kamarád

Můžu x Pomůžu

Nedělej x Bolí

Nejde to x Zkusím to

Nechci x Nemůžu

Půjčím x Uklidím

Nenič x Opatruj

INTEGROVANÉ BLOKY

Září – Jdeme spolu

Charakteristika a záměry bloku

 • znát své jméno, jména kamarádů
 • znát adresu školy, znát svoji značku, ukládat věci na určené místo
 • rozvíjet přátelství mezi dětmi – komunikace, hry, střídat se při hře a různých činnostech, používat správně pomůcky
 • adaptace nových dětí na nové prostředí – vytvoření přátelského prostředí, nebát se říci své pocity
 • apelovat na pomoc starších dětí mladším
 • podporovat komunikaci mezi dětmi a dospělými
 • upozornit na zvláštnosti každého dítěte, respektovat přání jednotlivce i celé skupiny
 • respektovat věkové a individuální odlišností každého z nás
 • seznámit se s „morálním kodexem“ školy – respektování a dodržování pravidel (základ pro celoroční výchovné působení)
 • řešení problémů a situací, sebeovládání, sebekontrola
 • znát adresu bydliště
 • chápat rodinné vztahy, místo v rodině, pomoc v domácnosti, komunikace v rodině, soužití generací, sourozenecké vztahy, rodinné zvyklosti (odlišnosti každé rodiny – oslavy atd.)
 • znát pomůcky a techniku domácího vybavení, zařízení bytu
 • řídit se radami dospělých

Říjen: „Hrajeme si s podzimem“

Charakteristika a záměry bloku

 • získávat vědomosti o časové posloupnosti, proměnách v čase
 • vnímat změnu ročního období, změny v přírodě, změny počasí – vliv na stromy, zvířata a živočichy
 • rozvíjet smyslového vnímání – využívání všeho, co nám poskytuje okolní prostředí jako podněty pro různorodé činnosti
 • poznávat a pojmenovat ovoce a zeleninu jako zdroj vitamínů
 • pojmenovat zemědělskou techniku, nářadí a nástroje
 • pojmenovat činnosti spojené s prací na zahradě
 • rozlišovat listnaté a jehličnaté stromy, přiřazování plodů
 • správně se chovat v lese, vnímat život v přírodě
 • pojmenovat lesní zvěř, živočichy, keře, houby, rostliny
 • znát povolání spojená s prací v lese
 • využívat přírodní materiály

Listopad: „Bylo, nebylo…“

Charakteristika a záměry bloku

 • seznámit se s pohádkou (s dětským hrdinou, se zvířaty), veršovanou pohádkou, bajkou
 • znát „pojem“ spisovatel, básník, ilustrátor
 • seznámit se s knihou, encyklopedií, časopisem
 • chápat rozdíl mezi realitou, fantazií
 • chápat humor
 • pojmenovat pohádkové bytosti a vlastnosti pohádkových postav
 • umět rozlišit dobro a zlo v pohádkách i v realitě
 • seznámit se s divadlem, knihovnou
 • vytvářet kladný vztah ke knížkám
 • rozvíjet slovní zásobu, fantazii a představivost
 • prohlubovat časové představy – minulost, současnost, budoucnost umět pojmenovat části dne, dny v týdnu
 • vnímat časové vztahy, časovou posloupnost (včera, dnes, zítra, čas na hry, jídlo, úklid apod.)
 • znát činnosti vykonávané v průběhu dne
 • mít osvojeny návyky spojené s prací a odpočinkem (režim dne)

Prosinec: „Co nám zima nadělí“

Charakteristika a záměry bloku

 • dodržovat adventní a vánoční tradice – čas adventu, Barbora, Mikuláš, výzdoba s vánoční tématikou, zdobení stromečku, pečení cukroví, vánoční posezení s rodiči, výroba dárků a přání, vánoční vystoupení
 • upevňovat vzájemné citové vztahy
 • využívat sníh k různým hrám a činnostem, poučení o možném nebezpečí
 • všímat si změn v přírodě, změn počasí
 • využívat sezónní činnosti
 • umět pojmenovat zimní sportovní vybavení, oblečení
 • krmení ptáčků a zvěře
 • poučit se o nebezpečí spojených se zimními sporty
 • experimentovat se skupenstvím vody (voda, sníh, led, tání)

Leden: „Všechno, co potřebuji znát, jsem se naučil ve škole.“

Charakteristika a záměry bloku

 • shrnout a prohlubovat získané znalosti a dovednosti
 • získávat nové informace z různých zdrojů
 • práce s knihami – rozlišení žánrů, vyhledávání v knihách, návštěva knihovny
 • oslavovat příchod nového roku (předsevzetí, přání, lidové zvyky)
 • prohlubovat znalosti o měření času – rok, měsíc, týden, den, pomůcky k měření času
 • rozvíjet paměť, pozornost, logické myšlení, motoriku, počítání řadou, přiřazování, porovnávání počtu, velikosti, rozlišování číslic, geometrické tvary, barvy a jejich odstíny, prostorové vztahy, skládání obrázků z částí, přiřazování stejných tvarů (směr, barva, detaily)
 • odpovídat na zvídavé otázky, práce s encyklopedií, zapojení fantazie, vlastní zkušenosti, rozvoj slovní zásoby
 • získávat povědomí o tom, že žijeme na planetě Zemi a že jsme součástí vesmíru

Únor: „Už nejsme malí“

Charakteristika a záměry bloku

 • získávat poznatky o lidském těle – stavba těla, kostra, povrch těla, části obličeje, důležité orgány, odlišné znaky – dívka, chlapec, lidské smysly, vnímání vnějších

a vnitřních pocitů, vývojové fáze člověka

 • poznávat sebe sama
 • umět ochránit sebe sama – upozornění na nebezpečí při hrách, preventivní opatření, hygienické návyky, lékařská péče
 • umět ochránit své zdraví – prevence nemocí a úrazů, práce lékaře, jeho pomůcky, vysvětlení pojmů nemoc a úraz, prospěch a nebezpečí léků, možnost nákazy, péče o chrup, zdravá výživa, hygiena, zdravotnictví, psychická otužilost a odolnost
 • seznámit se s prenatálním vývojem
 • jak pečujeme o miminko
 • chápat pojem „ve zdravém těle zdravý duch“ – hry a sport dětí, pomůcky, nářadí, náčiní a jejich využití, individuální a kolektivní sporty – pravidla, respektování druhých, hřiště, stadiony
 • vědět, že lidé žijí s různými tělesnými postiženími

Březen: „Co vidíme přes jarní brýle“

Charakteristika a záměry bloku

 • získávat a upevňovat poznatky o přírodě, jejich proměnách a zákonitostech na základě vlastního prožitku a pozorování
 • vnímat změnu ročního období – první jarní den – jarní rovnodennost
 • chápat změny v přírodě v souvislosti se změnou ročního období
 • chápat lidové tradice
 • seznámit se s koloběhem vody
 • pojmenovat a rozlišovat květiny, rostliny, byliny, trávy, barevné a tvarové odlišení, vnímat vůni, stavbu rostlin, co potřebují rostliny k růstu
 • pozorovat růst rostlin
 • seznámit se s užitkem rostlin a bylin a jejich možným nebezpečím
 • všímat si nepořádku v okolí
 • pojmenovat a poznat domácí zvířata, mláďata – kde zvířata žijí – bydlí, užitek, výrobky, používání zdrobnělin, synonym, napodobování pohybů a zvuků zvířat
 • rozvíjet slovní zásobu
 • naučit se třídit odpad

Duben: „Nasedat, jedeme!“

Charakteristika a záměry bloku

 • hovořit o cestování a dopravních prostředcích – místo pohybu
 • seznámit se ze způsoby dopravy – jak cestujeme, znečišťování ovzduší, řek, moří – ochrana
 • respektovat pravidla silničního provozu – nebezpečí, dodržování pravidel
 • dodržovat bezpečnost při hrách a sportovních činnostech
 • procvičovat znalost jména a příjmení, bydliště
 • chápat rozdíl života ve městě a na vesnici (charakteristika prostředí, kultura, významné budovy); rozdílnost dopravy – dopravní značky, semafory, bezpečnost silničního provozu, řízení dopravy, přechody pro chodce, chování na ulici, cyklistika, pojmy vpravo – vlevo
 • vědět, kde žijeme – místo, města, pojem vlast, historie, státní symboly – hymna, vlajka, prezident a jeho sídlo, hlavní město, památky, národní písničky, nářečí, řeky, hory atd.

Květen: „Ten dělá to, a ten zas tohle…“

Charakteristika a záměry bloku

 • uvědomovat si citovou vazbu k matce – „mám rád“, mezilidské vztahy, příprava besídky, dárků, uchování tajemství, chtít někomu udělat radost
 • uvědomovat si potřebnost lidské práce
 • seznámit se s povoláními lidí a výsledky jejich práce (pomůcky, nářadí, rozlišení materiálů, práce v domácnosti, ocenění lidské práce druhých atd.)
 • poznávat hudební nástroje
 • rozlišovat hudební a nehudební zvuky, tempo hudby, melodii, dynamiku atd.
 • vyjadřovat se pohybem – pohybová improvizace
 • seznámit se s hrou na hudební nástroje – rytmické a melodické
 • poslech hudby

Červen: „Slunce patří létu“

Charakteristika a záměry bloku

 • uplatňovat získané zkušenosti, znalosti, dovednosti a návyky v každodenních činnostech
 • ochraňovat sebe sama i druhé – respektovat hranice, dodržovat pravidla, řešit problémy a situace, sebeovládání, sebekontrola
 • upevňovat kamarádské vztahy – cítění a prožívání, citové vazby
 • hovořit na téma „nemyslím sám na sebe“ – dodržování pravidel, řešení problémů a situací, sebeovládání, sebekontrola, cítění a prožívání atd.
 • rozvíjet komunikativní dovednosti (vlastní názory, souhlas, nesouhlas)
 • prohlubovat vztah k živé přírodě
 • chápat, že voda je zdrojem života lidí, zvířat a rostlin a že může být také nebezpečná
 • mít povědomí o vodních zdrojích (potok, řeka, rybník, jezero, moře, studánka atd.)
 • mít povědomí o životě sladkovodních i mořských živočichů a rostlin (ryby, hmyz, vodní ptactvo, vodní rostliny, zákonitosti v přírodě)
 • komunikovat na téma: prázdniny, dovolená, cestování, cizí země, lidé různých národností, jazyk, architektura atd.
 • užívat si zábavu, hry, sport, otužování
 • zařadit tradiční akce spojené se závěrem školního roku
Aktualizováno: St 28.08.2019